Volilni Občni zbor 2017, 15. junij 2017

Spoštovani člani Slovenskega združenja za kakovost in odličnost,

Občni zbor sklican za četrtek 15.junij 2017, je bil sklican z namenom izvedbe volitev novega predsednika SZKO, enega člana Upravnega odbora in članov Moralno etične komisije ter Nadzornega odbora.

Ugotavljamo, da kandidacijska komisija ni objavila seznama imen kandidatov za mesto predsednika združenja.

Ker je potrebno sklicati nov občni zbor za volitve predsednika in opraviti novo evidentiranje kandidatov, je občni zbor sklican za četrtek 15.6. 2017 žal prestavljen.

O novem datumu sklica občnega zbora, vas bomo pravočasno obvestili. 


Za  Upravni odbor SZKO

Janez Benčina
Predsednik SZKO


 Vabilo na občni zbor SZKO 


Spoštovani člani Slovenskega združenja za kakovost in odličnost,

Na občnem zboru  SZKO dne 20.4.2017 smo obravnavali Poslovno in finančno poročilo za leto 2016, Poročilo Nadzornega odbora, Potrditev zaključnega računa za leto 2016, Predstavitev letnega poslovnega in finančnega načrta za leto 2017, Podaljšanje mandata članom organov SZKO, ki jim mandat poteče 23.06.2017, do volilnega Občnega zbora, ki bo v novembru 2017 in Problematiko znaka SQ. 

SZKO je letos organizator EOQ kongresa, najpomembnejšega svetovnega dogodka s področja kakovosti, ki je pomemben ne samo za nadaljnji razvoj združenja, pač pa tudi za državo Slovenijo. Na kongres smo se pripravljali več let, intenzivno pa od junija 2016. Zato smo smatrali za primerno, da mandat predsedniku podaljšamo in volilni občni zbor organiziramo po kongresu, ki bo oktobra 2017. Vendar smo na občnem zboru ugotovili, da po statutu SZKO tega ne moremo narediti, zato vas vabim na drugi letošnji občni zbor SZKO v četrtek 15. junij 2017, v dvorani A v medetaži na Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana) z začetkom ob 17. uri. 

Občni zbor bo potekal po naslednjem dnevnem redu:

 1. Ugotavljanje sklepčnosti (v primeru nesklepčnosti sledi 30-minutna predstavitev, vendar brez sprejemanja odločitev)
 2. Imenovanje delovnega predsedstva in komisij občnega zbora
 3. Volitve organov SZKO
 4. Razno


Volitve organov SZKO 

Predsedniku Janezu Benčini in članici upravnega odbora Mojci Janžekovič Kremsar poteče mandat.  Mandat prav tako poteče nadzornemu odboru in moralno etični komisiji 

V skladu s statutom se voli:
 • predsednika/predsednico,
 • člana/članico upravnega odbora,
 • tri člane nadzornega odbora,
 • pet članov disciplinske komisije (od tega dva nadomestna).


Poziv kandidatom za predsednika/predsednico SZKO in člana/članico upravnega odbora SZKO 

Predlogi kandidatov morajo vsebovati:
 • kratek življenjepis,
 • pisno predstavitev programa,
 • pisni pristanek kandidata (kadar predloga ne vlaga sam kandidat),
 • podporo kandidaturi najmanj 3 članov SZKO s podpisom podpornega člana - fizične osebe oziroma s podpisom pooblaščenega predstavnika in žigom predloga v primeru članice pravne osebe, ki posluje z žigom.

Poziv kandidatom za člane nadzornega odbora SZKO in disciplinske komisije SZKO 

Predlogi morajo vsebovati:
 • kratek življenjepis,
 • pisni pristanek kandidata (kadar predloga ne vlaga sam kandidat),
 • podporo kandidaturi najmanj 3 članov združenja (s podpisom člana - fizične osebe oziroma žigosan predlog v primeru članice pravne osebe). 
Upoštevane bodo kandidature, ki bodo prispele na naslov SZKO najkasneje do 5. junija 2017 do 12h. Veljavne so tudi elektronsko oddane kandidature, poslane na info@szko.si.

Izvoljeni bodo kandidati, ki bodo za posamezno mesto, za katerega kandidirajo, dobili največ glasov. Glasujejo lahko le prisotni člani, kot fizične osebe ali pooblaščeni predstavniki pravnih oseb. Vsak glasovalec, ki je fizična oseba, ima en glas. Pravne osebe imajo sorazmerno število glasov glede na kategorijo članstva organizacije; zastopajo jih lahko odgovorne osebe iz vodstva podjetja ali drugi zaposleni iz zastopane organizacije.Janez Benčina
Predsednik SZKO

V Ljubljani, 15. maja 2017 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO