Občni zbor

Občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani združenja, je najvišji organ združenja in voli vse druge organe. Sklicuje ga upravni odbor najmanj enkrat na leto.


Upravni odbor mora zagotoviti čim večjo udeležbo članov združenja, saj s tem sklepi občnega zbora dobijo potrebno legitimnost.Pristojnosti občnega zbora:


  • sprejme statut kot temeljni Združenja in njegove spremembe ter dopolnitve,
  • sprejme Etični kodeks,
  • sprejme letno poslovno in finančno poročilo preteklega leta,
  • sprejema strateški načrt in operativni poslovni načrt za tekoče leto,
  • voli in razrešuje predsednika, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in člane moralno etične komisije,
  • obravnava poročila organov združenja in sklepa o njih,
  • odloča o pritožbah zoper odločitve organov združenja, v kolikor splošni akt združenja ne določa, da je za odločanje o pritožbah pristojen drug organ združenja,
  • odloča o prenehanju združenja 

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO