Nagrade in priznanja za leto 2014

SZKO vsakoletno podeljuje nagrade in priznanja.


Nagrada je namenjena posamezniku za njegovo dolgoletno delo na področju širjenja kulture kakovosti in poslanstva SZKO.


Priznanji sta dveh vrst:

  • priznanje posamezniku za njegov enkraten prispevek v zadnjih treh letih in
  • priznanje skupini članov za uspešno uvedbo koristne prakse, procesa, storitve ali programa, kar predstavlja preboj na domačem področju.


Nagrada SZKO


Komisija se je odločila in podelila nagrado Slovenskega združenja za kakovost in odličnost za leto 2014 mag. Vilmi Fece za dolgoletno uspešno delo pri uvajanju in širjenju varstva okolja.


mag. Vilma Fece in Janez Benčina, predsednik SZKO 


Vilma Fece je promotorka varovanja okolja, avtorica številnih prispevkov in člankov, aktivna članica in nedavna predsednica društva za kakovost in ravnanje z okoljem Velenje. Vilma aktivno sodeluje pri oblikovanju slovenske okoljske politike in zakonodaje. Od leta 1982 je Vilma Fece direktorica enote za varstvo okolja v Gorenju in vodi sistem ravnanja z okoljem v Gorenju d.d. in vrsti hčerinskih družb.

 

Na področju varstva je okolja je njena skupina orala ledino, saj je bilo Gorenje prvo EMAS certificirano podjetje v Sloveniji. Njena zasluga je, da je varovanje okolja vgrajeno v celotni življenjski cikel proizvoda in poslovanja.

 

Priznanja SZKO


Priznanje posamezniku

 

Priznanje posamezniku za njegov enkraten prispevek v zadnjih treh letih prejme Emil Nanut za zgledno vodenje organizacije Kemis z uporabo sistemov vodenja.

 

Gospod Emil Nanut se je z varstvom okolja srečal že na začetku svoje poklicne poti, ko se je v Savi ukvarjal s problematiko ravnanja z nevarnimi snovmi v gumarski industriji. Med leti 1994 in 1996 je sodeloval v pilotnem projektu uvajanja sistemov ravnanja z okoljem. Med drugim je bil rezultat tega sodelovanja vpeljan sistem ravnanja z okoljem v treh organizacijah. Pomemben mejnik je bilo leto 2001, ko je prevzel vodenje Kemisa, kar je zelo povezano z okoljem, saj se organizacija ukvarja z zbiranjem, sortiranjem, predelavo in odstranjevanjem odpadkov. Leta 2009 je bil zaključen tudi projekt nov skladiščno predelovalni center na Vrhniki. Gospod Emil Nanut je pravi ambasador uporabe sistemov vodenja. Pri vodenju organizacije jih uporablja na optimalen način, predvsem z gledišča enega od glavnih namenov sistemov vodenja, to je nenehnega izboljševanja, kjer je vedno oborožen s podatki kaj, zakaj, kdaj so kaj spremenili in kakšna je bila od tega korist.

 

Priznanje skupini


1)    Priznanje skupini članov za uspešno uvedbo koristne prakse, procesa, storitve ali programa, kar predstavlja preboj na domačem področju, podeljujemo Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Maribor pod vodstvom direktorja prim. asist. mag. Jerneja Završnika za uspešno uvedbo koristne prakse »Z izboljšanjem komuniciranja in odnosov do večjega zadovoljstva pacientov«.


 Priznanje ZD Maribor


Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor si že od leta 2003, ko so uvedli sistem vodenja kakovosti po ISO 9001, sistematično prizadeva za izboljšave v delovnih procesih in išče priložnosti, kako povečati zadovoljstvo svojih pacientov. Z uresničevanjem poslanstva,  razvojno naravnane vizije in  udejanjanjem vrednot ter z uporabo sodobnih orodij vodenja dokazujejo, da je v javnem zdravstvu mogoče dosegati zelo dobre rezultate, ki so v zadovoljstvo vseh deležnikov.

 

Tako so na podlagi analize pritožb uporabnikov že pred petimi leti ugotovili, da na nezadovoljstvo pacientov pomembno vplivata odnos in način komuniciranja s  pacienti. Zadali so si cilj, da bodo s ciljno usmerjenimi usposabljanji izboljšali medsebojne odnose in komuniciranja, pridobljena znanja in veščine pa uporabili tudi v stiku s svojimi uporabniki. V aktivnosti pridobivanja novih znanj iz področja komuniciranja in negovanja dobrih medčloveških odnosov so vključevali najširši krog zaposlenih, poseben poudarek pa so dali tudi širjenju zavedanja pomena in poznavanju veščin mediacije. Tako imajo danes  usposobljenih kar 26 mediatorjev, v glavnem zaposlenih na vodilnih in takih delovnih mestih, kjer se potrebujejo veščine dobrega komuniciranja. V sodelovanju z UKC Maribor so vzpostavili tudi delovanje prve mediacijske pisarne v zdravstvu, ki uspešno deluje že več kot eno leto. Pristop širjenja in negovanja znanj dobrega komuniciranja in negovanja medsebojnih odnosov  na najširši krog zaposlenih se je pokazal kot uspešen, saj se je v zadnjih petih letih število zahtev pacientov za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic postopoma zmanjšalo iz 70 v letu 2009 na 18 v letu 2013, skupno število pritožb pacientov pa iz 143 v l. 2009 na 42 v letu 2013. Na drugi strani pa je evidentno povečanje zadovoljstva pacientov, saj se je število pohval postopoma povečalo iz 35 v letu 2009 na 74 v letu 2013.

 

Dosežene rezultate v ZD Maribor na področju izboljšanja odnosov z uporabniki, ki so posledica analitičnega pristopa in nekajletnega sistematičnega ukrepanja v okviru uvedenega sistema kakovosti, lahko prepoznamo kot dobro prakso, ki jo velja razširiti in priporočiti  tudi drugim ustanovam v okviru javnega zdravstvenega sistema.

 

2)    Dodatno se je komisija odločila, da zaradi prebojnih aktivnosti v tem letu podeli še eno priznanje skupini članov, kjer so Miro Germ, Breda Hajnrih, Alenka Jeraj, Marko Kiauta, Aleš Košir, Tomislav Nemec,  Sandra Tušar  in Nenad Vrtarič za uspešno prebojno uresničitev koristne prakse vključitve strokovne javnosti pri reformi slovenskega zdravstva

 

Priznanje skupini posameznikov  


Dne 23. 1. 2014 je bila v Državnem zboru RS v organizaciji odbora za zdravstvo  javna predstavitev mnenj o temi »Aktualni problemi na področju zdravstva«. S svojimi prispevki kot uvodničarji so sodelovali tudi člani SZKO Marko Kiauta,  Aleš Košir, Tomislav Nemec in Miro Germ ter Nenad Vrtarič kot gost. Pri pripravah je  sodelovala tudi predsednica sekcije za kakovost v zdravstvu ga. Sandra Tušar in še nekateri vidni člani sekcije. Na iniciativo združenja so bili povabljeni tudi predstavniki uporabnikov – zdravstvenih zavodov, ki po mnenju članov združenja predstavljajo dobre prakse.

 

Komisija je ocenila, da je bila strokovna javnost uspešno vključena in da je na takšno koristno prakso treba opozoriti in jo podpreti.

 

Pohvala SZKO

 

Komisija se je odločila, da dodatno podeli pohvalo Vesni Vodopivec za zgledno izvedbo strateških strukturnih sprememb v NLB na osnovi dobrih praks in odprto komuniciranje o tem.

 

 

Janko Medja, predsednik uprave NLB, in Janez Benčina, predsednik SZKO


Komisija za nagrado in priznanja SZKO:


mag. Aleš Košir, član izvršilnega odbora SZKO, predsednik komisije za nagrade in priznanja, izvzet iz odločanja o drugem priznanju

 

Janez Benčina, predsednik SZKO, član komisije za nagrade in priznanja

 

Marko Kiauta, predsednik strokovnega sveta SZKO, član komisije za nagrade in priznanja 


Aleksander Zalaznik, član upravnega odbora SZKO, član komisije za nagrade in priznanja

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO