Občni zbor 2016

Redni občni zbor SZKO za leto 2016, je bil 31. marca 2016, v dvorani B, 1. nadstropje na Gospodarski zbornici Slovenije s pričetkom ob 17.uri.


 

V uvodu smo, do sklepčnosti poslušali predstavitev predsednika SZKO. Podal je poročilo o delovanju Združenja ter predstavil program za leto 2016 na osnovi strateških usmeritev SZKO od 2016 do 2020. Povedal je, da so bile strateške usmeritve pripravljene s pomočjo strokovnjakov, članov SZKO.


Predsednik je poudaril, da smo v letu 2015 veliko časa posvetili interni organizaciji, pripravi programov, ki so bili v planu, vzpostavitvi kontaktov z drugimi vidnimi organizacijami, reviji Kakovost, povečevanju števila članov, organizaciji izobraževanj EFQM, QM in najpomembnejšemu dogodku Konferenca kakovosti. Združenje daje poudarek na mednarodno sodelovanje z EOQ in EFQM, zdaj po novem pa smo se dogovorili tudi za sodelovanje z DGQ (nemško organizacijo za kakovost).


Po podanih poročilih je bil občni zbor sklepčen in začelo se je glasovanje po predlaganih točkah dnevnega reda, ki je bil v nadaljevanju naslednji:

  • Imenovanje delovnega predsedstva;
  • Poslovno in finančno poročilo za leto 2015, poročilo Nadzornega odbora i potrditev zaključnega računa za leto 2015;
  • Potrditev predloga novega statuta;
  • Potrditev predloga Pravilnika o računovodstvu in finančno materialnem poslovanju SZKO;
  • Potrditev predloga Etičnega kodeksa;
  • Razno

Predlagan je bil predsednik občnega zbora G. Zoran Lekič, s pomočnikom Gašperjem Žargijem in Barbaro Gunčar, verifikacijska komisija Mila Božič, Jure Taler in Barbara Gunčar. Zapisnikarica je bila Nina Kožamelj, overovatelja pa Mojca Kremsar Janžekovič in Matija Blažič.

Člani komisij so bili izvoljeni soglasno.

Finančno poročilo je podal predsednik, o njem in o ostalih korektivnih ukrepih iz revizije poslovanja za leto 2014 je poročal predsednik Nadzornega odbora g. Marko Lotrič. Povedal je, da so bili vsi ukrepi izpolnjeni, da pa želijo, da se Združenje tudi v bodoče ravna skladno s sprejetimi pravili.

Poslovni prihodki so bili 240.719 €, odhodki 236.866 €, odpis terjatev 26.107,84 €, društvo na dan 31.12.2015 izkazuje čisti presežek prihodkov v višini 3.147,40 €, oz. pred obdavčitvijo 3.851,97 €.
 

Člani so glasovali o sklepu: »Pred odločitvijo IO SZKO ostaja presežek prihodkov nad odhodki kot nerazporejen del društvenega sklada«, in soglasno potrdili zaključni račun.

Sledila je točka: Predstavitev Pravilnika o finančnem in računovodskem poslovanju, ki ga je predstavil g. Živko Bergant.

Predsednik je izpostavil ključne spremembe v statutu, Barbara Gunčar pa na kratko opisala ključne točke Etičnega kodeksa.


Izid glasovanja teh točk je bil:

Oddanih 52 glasov ZA PROTI
Novi Statut 44 8
Pravilnik o finančnem in računovodskem poslovanju 51 1
Etični kodeks 50 2

 

Z večino glasov je bil sprejet Statut, Pravilnik o finančnem poslovanju in Etični kodeks.


Občni zbor se je zaključil ob 20.uri.


Zapisnik Občnega zbora 2016 

Predlogi novih dokumetov o katerih je potekalo glasovanje: 

Nov statut SZKO - predlog IO in NO

Etični kodeks SZKO - predlog

Pravilnik o računovodstvu in finančno materialnem poslovanju SZKO - predlog


 Poročilo o delu Nadzornega odbora SZKO za obdobje od 23.6.2015 do 31.3.2016

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO