Volilni Občni zbor 2017, 7. september 2017

8.9.2017


Skladno s sklicem je bil 7.9.2017 izveden volilni Občni zbor članov SZKO.


Na njem so bili izvoljeni novi člani organov SZKO.

 Za novega predsednika je bil izvoljen g. Marko Lotrič.V ostale organe SZKO so bili na novo izvoljeni:

 • člani upravnega odbora: Bojan Tomšič, Mirko Stopar in Zorica Jerič
 • člani nadzornega odbora: Elizabeta Fon, Marjan Šunta in Sandi Grm
 • člani moralno etično komisijo: Alen Gril, Aleš Bursič in Vinko Bogataj 


Čestitamo novoizvoljenim članom organov SZKO.


Zapisnik Občnega zbora

 


6.9.2017

 

Kandidacijska komisija je pregledala vse prijave in soglasno odločila da naslednji kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje:


 • za predsednika: Marko Lotrič

 • za člane upravnega odbora: Bojan Tomšič, Mirko Stopar, Mojca Kremsar Janžekovič in Zorica Jerič

 • za člane nadzornega odbora: Elizabeta Fon, Marjan Šunta in Sandi Grm

 • za člane moralno etično komisijo: Alen Gril, Aleš Bursič in Vinko Bogataj 


Prilagamo poročilo kandidacijske komisije.

 

 


7.8.2017

 

Vabilo na občni zbor SZKO


Vabimo vas na volilni občni zbor SZKO, ki bo potekal v četrtek 7. septembra 2017, v dvorani A na Gospodarski zbornici Slovenije (Dimičeva 13, Ljubljana) z začetkom ob 17. uri.


Občni zbor bo potekal po naslednjem dnevnem redu:

 1. Ugotavljanje sklepčnosti (v primeru nesklepčnosti sledi 30-minutna predstavitev, vendar brez sprejemanja odločitev)
 2. Imenovanje delovnega predsedstva in komisij občnega zbora
 3. Predstavitev delovanja SZKO ter načrti delovanja združenja do konca leta 2017
 4. Volitve organov SZKO
 5. Razno

Občni zbor bo zaradi preteklih dogodkov in upravne pravilnosti izvedbe vodil in spremljal pooblaščeni in zapriseženi odvetnik.


Volitve organov SZKO

V skladu s statutom bomo volili:

 • predsednika/predsednico,
 • tri člane/članice upravnega odbora,
 • tri člane/članice nadzornega odbora,
 • pet članov/članic moralnoetične komisije (od tega dva nadomestna).

Poziv kandidatom za predsednika/predsednico SZKO in člana/članico upravnega odbora SZKO.

Predlogi kandidatov morajo vsebovati:

 • kratek življenjepis
 • pisni pristanek kandidata (kadar predloga ne vlaga kandidat osebno)
 • podporo kandidaturi najmanj 3 članov SZKO (z lastnoročnim podpisom člana, ki je fizična oseba, oziroma s podpisom pooblaščenega predstavnika in žigom potrjenim predlogom v primeru članice pravne osebe (ki posluje z žigom))
 • KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA/PREDSEDNICO MORA ODDATI ŠE: pisno predstavitev programa dela za naslednje mandatno obdobje, ki obsega glavne namere z merljivimi strokovnimi ter poslovnimi cilji in strategijami ter viri za njihovo udejanjanje,
 • KANDIDAT ZA ČLANA/ČLANICO UPRAVNEGA ODBORA MORA:

- navesti še katero interesno skupino bo zastopal in na katerem področju bo deloval, ter

- predložiti poročilo o dosedanjem delu ter program dela oziroma predlog aktivnosti, pri katerih bo sodeloval


Poziv kandidatom za člana/članico nadzornega odbora SZKO in disciplinske komisije SZKO


Predlogi kandidatov morajo vsebovati:

 • kratek življenjepis
 • pisni pristanek kandidata (kadar predloga ne vlaga kandidat osebno)
 • podporo kandidaturi najmanj 3 članov SZKO (s lastnoročnim podpisom člana, ki je fizična oseba oziroma s podpisom pooblaščenega predstavnika in žigom potrjenim predlogom v primeru članice pravne osebe (ki posluje z žigom)).

Upoštevane bodo vse tiste kandidature, ki bodo v pravilni vsebini prispele na naslov SZKO ali na elektronski naslov info@szko.si, najkasneje do 28.avgusta 2017, do 12.00 ure.

Izvoljeni bodo kandidati, ki bodo za posamezno mesto, za katerega kandidirajo, dobili največ glasov.
Glasujejo lahko člani, ki so fizične osebe ter pooblaščeni predstavniki pravnih oseb.
Vsak glasovalec, ki je fizična oseba ima en (1) glas. Osebe s pooblastilom za zastopanje organizacije (pravne osebe) pa imajo sorazmerno število glasov glede na kategorijo članstva organizacije (informacija o kategoriji članstva organizacije dobite v pisarni SZKO).


Volili bomo skladno z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in statutom SZKO ter v skladu s pravnim mnenjem Instituta za ustavno pravo RS, ki ga lahko preberete tukaj.


Vse dodatne informacije lahko dobite na info@szko.si.


Prijazno vabljeni na občni zbor!

Upravni odbor SZKO in Janez Benčina, predsednik SZKO

V Ljubljani 7. avgusta 2017

Naročite se na strokovne članke in ostale dobrine

pogoji.

 

27. letna konferenca SZKO 2018

ANKETA o celostni podobi SZKO

Prijava na usposabljanje QM

Usposabljanje za ocenjevalca po modelu odličnosti EFQM (EAT)

Včlanjenje v SZKO