szko logo

Napoved rednega volilnega Občnega zbora SZKO 2021 in poziv k oddaji kandidatur za člane organov SZKO

Spoštovani člani Slovenskega združenja za kakovost in odličnost,

Obveščamo vas, da se v letošnjem letu končuje prvi štiriletni mandat članom organov SZKO. Mandati članov organov so skladno s statutom vezani na mandat predsednika, ta pa poteče 7.9.2021.

Letošnji redni Občni zbor na katerem bomo volili člane organov SZKO bo:

31. avgusta 2021 ob 16:00.

Vse zainteresirane člane vabimo k oddaji kandidatur za člane organov SZKO. Volili bomo:

 • predsednika/predsednico,
 • 8 članov/članic upravnega odbora,
 • 3 člane/članice nadzornega odbora,
 • 5 člane/članice častnega razsodišča

Upoštevane bodo vse kandidature, ki bodo v pravilni vsebini prispele na naslov SZKO ali na elektronski naslov info@szko.si,
najkasneje do 18. avgusta 2021, do 12.00 ure.


Poziv kandidatom za predsednika/predsednico SZKO

Kandidat za predsednika mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je član SZKO najmanj 3 (tri) leta,
 • je nosilec dobrih praks s področja vodenja in projektov kakovosti, ki jih lahko dokaže skozi delovne izkušnje, projekte, s pomočjo vsaj treh referenc doma ali v tujini.

Kandidat za predsednika mora v prijavi na razpis predložiti:

 • svoj življenjepis,
 • program dela za naslednje mandatno obdobje, ki obsega glavne namere z merljivimi strokovnimi ter poslovnimi cilji in strategijami ter viri za njihovo udejanjanje, ki se objavi na spletnih straneh SZKO,
 • podporo vsaj 3 (treh) članov SZKO; podpora članov, ki so pravne osebe mora vsebovati podpis njihovega zastopnika oziroma pooblaščenca.

Član SZKO lahko izrazi podporo zgolj enemu kandidatu za predsednika.


Poziv kandidatom za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča SZKO

Kandidat za člana drugega organa SZKO (v nadaljevanju: kandidat) mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je član SZKO,
 • je nosilec dobrih praks s področja vodenja in projektov kakovosti, ima vsaj 3 reference vodenja projektov kakovosti v zadnjih treh letih,
 • mora imeti kompetence in izkušnje iz naslova strateških usmeritev SZKO za področje strateških usmeritev, za katere kandidira.

Kandidat mora v prijavi na razpis:

 • navesti za kateri organ kandidira,
 • predložiti svoj življenjepis,
 • predložiti podporo vsaj 3 (treh) članov SZKO; podpora članov, ki so pravne osebe pa mora vsebovati podpis njihovega zastopnika oziroma pooblaščenca.

Poleg obveznosti iz prejšnjega odstavka mora kandidat v prijavi na razpis še:

 • navesti katero interesno skupino bo zastopal in na katerem področju bo deloval, če kandidira za člana upravnega odbora (označi na obrazcu za prijavo kandidature dosegljivem na povezavi spodaj),
 • predložiti poročilo o dosedanjem delu ter program dela oziroma predlog aktivnosti, pri katerih bo sodeloval, če kandidira za člana upravnega odbora.

Član SZKO lahko izrazi podporo zgolj enemu kandidatu za posamični organ SZKO.

Kandidati za člane upravnega odbora izpolnijo in pošljejo še obrazec PRIJAVA KANDIDATURE ZA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA.


Dnevni red:

1. Ugotavljanje sklepčnosti

2. Imenovanje delovnega predsedstva

3. Poslovno in finančno poročilo za leto 2020

4. Poročilo nadzornega odbora

5. Predlog Letnega plana 2021

6. Volitve članov organov SZKO

7. Razno

V kolikor bodo razmere to dopuščale bo občni zbor v stavbi GZS, Dimičeva 13, Ljubljana, drugače pa bo izveden preko spleta ali v hibridni obliki.

Vabilo z gradivom boste prejeli pravočasno in skladno s statutom.

logo
 • Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • info@szko.si
 • TRR: 02083-0018252371
 • ID za DDV: SI46449990
E-novice
Želite prejemati e-novice SZKO ter vabila na prihajajoče dogodke?

"*" označuje obvezna polja

This field is for validation purposes and should be left unchanged.