szko logo

Certificiranje QM

Slovensko združenje za kakovost in odličnost SZKO je član Evropske organizacije za kakovost EOQ in s tem akreditirano za certificiranje strokovne usposobljenosti posameznikov za pridobitev certifikata QM – Menedžer kakovosti. Udeleženci, ki postopek certificiranja uspešno opravijo, prejmejo poleg nacionalnega certifikata SZKO tudi mednarodno priznan EOQ certifikat. SZKO je regionalni partner EOQ v Sloveniji.

Kot certifikacijski organ spoštujemo vse zahteve:

A. standarda SIST EN ISO/IEC 17024 – Splošne zahteve za organe na področju certificiranja osebja
B. EOQ CS 9000 – EOQ Certification Scheme for Quality Management Personnel
C. EOQ CoS 9000 – Requirements for Qulity Management Personnel

predvsem naslednja načela:

 • aktivnost certificiranja zagotavljamo vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji v kolikor izpolnjujejo z EOQ shemami predvidene zahteve

 • profesionalno izvajamo storitve; zagotavljamo potrebne vire: financiranje in kompetentne izvajalce certificiranja

 • pri certificiranju zagotavljamo neodvisnost, nepristranskost, objektivnost, saj odločitev o podelitvi certifikata ne izvajajo osebe, ki so sodelovale v postopku usposabljanja ali ocenjevanje in je dejavnost certificiranja v celoti organizirana ločeno od vseh ostalih dejavnosti SZKO

 • zagotavljamo varovanje zaupnosti podatkov kandidatov certificiranja; spoštovanje zahtev zakona o varstvu osebnih podatkov

 • zagotavljamo profesionalno (ažurno, neodvisno, nepristransko, objektivno) reševanje potencialnih prizivov, pritožb in drugih oblik izraženega nezadovoljstva odjemalcev.

Menedžer kakovosti – QM

Ena od najbolje uveljavljenih harmoniziranih shem je menedžer kakovosti QM.

Več informacij o usposabljanju lahko najdete tukaj.

Naslednji termin preverjanja znanja in certificiranja: četrtek, 18.01.2024

PRIJAVNICA NA CERTIFICIRANJE

Pogoji za pridobitev certifikata Menedžerja kakovosti

Kandidati morajo izpolnjevati osnovne zahteve glede izobrazbe, usposobljenosti in delovnih izkušenj, od kandidata pa se pričakuje tudi osebna kakovost. Zahteve za pristop k certificiranju so:

 • dokazilo o končani ustrezni stopnji izobrazbe (višja ali visoka)

 • dokazilo o delovnih izkušnjah (minimalno pet let, od tega minimalno dve leti s področja vodenja ali aktivnega sodelovanja pri vodenju kakovosti), ki dokazuje tudi kandidatove osebne sposobnosti (z vidika sposobnosti odločanja, neodvisnega presojanja, ciljnega vodenja in integritete, jasnega komuniciranja, obvladovanja konfliktov, vodenja z entuzijazmom in empatijo, delegiranja zadolžitev, timskega vodenja, konstantnega napredka, itd.)

 • dokazila o usposabljanjih s področja kakovosti

 • izpolnjena prijavnica v postopek certificiranja (ki vključuje seznanjenost s pogoji in pravili uporabe certifikata).

Postopek certificiranja

Postopek certificiranja izvaja neodvisni certifikacijski organ pri SZKO (CO SZKO) in vključuje:

 • preverjanje izpolnjevanja zahtev,

 • preverjanje znanja in

 • odločanje o prejemu certifikata.

Proces certificiranja osebja je skladen s splošnimi kriteriji za certifikacijske organe s področja certificiranja osebja SIST EN ISO/IEC 17024 in kriteriji za certificiranje in usposabljanje po EOQ-shemi. S tem se zagotavlja, da vsi člani certifikacijskega organa – upravno strokovni odbor QM certificiranja, komisija za prizive in pritožbe (KPP), vodja procesa certificiranja (VPC), komisija za ocenjevanje (KO) – niso pod prevladujočim vplivom kogarkoli, ki ima neposreden komercialni interes pri certificiranju. Certificiranje je s tem zagotovljeno vsem zainteresiranim osebam pod enakimi pogoji.

Postopek preverjanja znanja

Postopek preverjanja znanja poteka v 3 sklopih. Da ga posameznik uspešno opravi, pa mora v vsakem posameznem sklopu doseči najmanj 60 %. Uporaba učnega gradiva ni dovoljena. V primeru neuspeha lahko kandidat izpit ali del izpita (pisni ali ustni) ponovi.

1. Pisni del (60 min)

Razdeljen je na dva dela in v vsakem posameznem delu je potrebno zbrati 60 %.

A. V prvem delu je 20 vprašanj z več možnimi odgovori (multiple choice).
B. Drugi del sestavljajo 4 opisna vprašanja.

2. Igranje vlog

Udeleženci so razdeljeni v skupine praviloma po štiri člane. V tem delu kandidati prikažejo sposobnost uporabe metod za vizualizacijo in moderiranje ter orodij za vodenje kakovosti v skupini. Vsaka skupina dobi zapisanih več opisov primerov. V enem primeru kandidat igra vlogo vodje kakovosti, v ostalih primerih pa druge člane vodstva. Igro vodi kandidat, ki igra vlogo »vodja kakovosti«. Njegove naloge so: predstavitev problema, organizacija pristopa in vodenje tima (v obliki sestanka delovne skupine) in je odgovoren za rezultat, ki ga po končani igri zapiše v obliki poročila vodstvu z napotki za rešitev danega problema.

3. Ustni del (40 min)

Vsak od udeležencev izžreba vprašanje/nalogo iz vsebine celotnega usposabljanja. Vsak udeleženec se pripravlja samostojno (20 minut), nato pa nastopi pred komisijo (20 min).

Pogoji uporabe certifikata

Nosilec lahko uporablja certifikat le za dokazovanje svoje usposobljenosti. Ob prevzemu certifikata prejemnik podpiše izjavo, s katero se zaveže:

 • da se bo na certifikat skliceval vedno le v povezavi z znanji, na katera se certifikat nanaša,

 • da ne bo uporabljal znaka certifikata v povezavi s svojimi izdelki ali storitvami,

 • da se bo v primeru poteka ali preklica recertificiral ali se prenehal sklicevati nanj in certifikat vrnil CO SZKO,

 • da bo v primeru delovanja na področju, za katerega je certificiran, svoje znanje primerno vzdrževal/a (vsaj ena oblika na leto – konferenca, seminar, tečaj …)

 • da ne bo uporabljal certifikata na način, ki bi zmanjševal ugled SZKO in EOQ, da bo dovolil občasen nadzor nad pravilnostjo uporabe certifikata.

Veljavnost certifikata je tri leta.

Stroški prvega certificiranja:

A. član SZKO (kot FO ali predstavnik organizacije PO), ki ima potrdila s katerim izkazuje aktivno delovanje in usposabljanje na področju kakovosti in odličnosti
490,00€ + DDV

B. nečlan SZKO (kot FO ali predstavnik organizacije PO), ki ima potrdila s katerim izkazuje aktivno delovanje in usposabljanje na področju kakovosti in odličnosti
760,00€ + DDV

Obnovitev certifikata

Veljavnost QM certifikata je tri leta. Po tem obdobju nosilec certifikata ponovno dokazuje aktivno delovanje na področju, na katerega se nanaša certifikat (minimalno dve leti). Postopek prijave za obnovitev certifikata je enak postopku prijave za certificiranje. V primeru dodatnih ali spremenjenih zahtev vsebine za certificirano področje, ki je predpisana s strani EOQ, je za obnovitev certifikata potrebno tudi dodatno preverjanje znanja.

Šest mesecev pred potekom veljavnosti certifikata so vsi nosilci certifikata pisno opozorjeni, da bo certifikat prenehal veljati. Pozvani so, da se prijavijo v postopek obnovitve certifikata. Tisti, ki se ne odzovejo, so ponovno pisno opozorjeni en mesec pred potekom veljavnosti in obveščeni, da bodo v primeru neobnovitve morali certifikat vrniti.

Pogoji za obnovitev certifikata

Kandidati za obnovitev morajo poslati:

1. Izpolnjeno »Prijavnico v postopek obnovitve«, ki vključuje tudi izjavo o upoštevanju pogojev uporabe certifikata,

2. Potrdilo aktivnem delovanju na področju kakovosti in odličnosti v zadnjih dveh letih (npr. potrdilo iz kadrovske službe),

Izkazana aktivnost se ovrednosti s 40 točkami.

3. Potrdila o udeležbi na strokovnem izobraževanju, usposabljanju, seminarju, konferenci v zadnjih dveh letih veljavnosti certifikata pri čemer je potrebno upoštevati še naslednje pogoje:

 • vsaj eno strokovno izobraževanje, usposabljanje, seminar ali konferenca na temo kakovosti mora biti opravljena pri SZKO,

 • strokovna izobraževanja, usposabljanja, seminar ali konferenca, ki se štejejo v kvoto, morajo biti vezana na temo kakovosti in odličnosti,

 • vsa strokovna izobraževanja, usposabljanja, seminarji ali konference morajo biti enakomerno razporejena skozi celotno obdobje ocenjevanja in vrednotenja.

Ovrednoti se obseg pedagoških ur, pri čemer vsaka pedagoška ura pomeni 1 točko.

Kandidat za podaljšanje mora zbrati skupaj najmanj 80 točk.

Stroški obnovitve certifikata:

A. član SZKO (kot FO ali predstavnik organizacije PO), ki ima potrdila s katerim izkazuje aktivno delovanje in usposabljanje na področju kakovosti in odličnosti
250,00€ + DDV

B. nečlan SZKO (kot FO ali predstavnik organizacije PO), ki ima potrdila s katerim izkazuje aktivno delovanje in usposabljanje na področju kakovosti in odličnosti
390,00€ + DDV

logo
 • Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
 • info@szko.si
 • TRR: 02083-0018252371
 • ID za DDV: SI46449990
E-novice
Želite prejemati e-novice SZKO ter vabila na prihajajoče dogodke?

"*" označuje obvezna polja

This field is for validation purposes and should be left unchanged.